Australesch Dollar
Australesch Dollaren
Australische(r) Dollar
dollar australien
dólar australiano
an Australie gëtt mat (Australeschem) Dollar bezuelt
mat wéi vill Australeschen Dollar muss ee fir eng Nuecht am Hotel rechnen?
hues de nach e puer Australesch Dollaren am Portmonni?