1
auswärts außerhalb des Wohnorts
à l'extérieur ailleurs en dehors du lieu de résidence
outside non-locally
no exterior fora noutro local que não o de residência
well an hirer Gemeng kee Lycée ass, mussen d' Kanner 1 auswäerts an d' Schoul 1 goen
d' Woch 1 iwwer iessen ech mëttes auswäerts d' Woch 1 iwwer iessen ech mëttes net doheem
2
vun auswäerts
von auswärts
de l'extérieur d'un autre lieu, d'ailleurs
from outside from another place
do exterior de fora de outro local
hie kënnt all Moie vun auswäerts an d' Stad 1 schaffen