Auswanderer
Auswanderer
émigrant
emigrant
emigrante
déi meescht Auswanderer hunn d' Land 1 am 19. Joerhonnert verlooss
Emigrant
Auswanderer
Emigrant