hunn
ausgewierkt
reflexiv
sech auswierken op
sich auswirken auf
se répercuter sur
to have an impact on to affect
repercutir-se em
dat neit Gesetz huet sech positiv op d' Wirtschaft 1 ausgewierkt
dës Aktioun ka sech nohalteg op seng Karriär auswierken