Auswierkungen
Auswierkunge
Auswirkung
répercussion incidence
impact effect
repercussão incidência
dat neit Gesetz huet eng positiv Auswierkung op d' Ekonomie 1 vum Land
Impakt
Auswierkung
Impakt