Auszäiten
Auszäite
1
Auszeit im Sport
temps mort en sport
tempo morto interrupção de jogo
den Trainer huet eng Auszäit gefrot, fir der Ekipp e puer Instruktiounen ze ginn
Temps mort
2
Auszeit berufliche Pause
période de repos pause professionnelle
período de descanso pausa profissional
no deem ganze Stress op der Aarbecht hunn ech mer eng Auszäit verdéngt
1
Auszäit
Temps mort