hunn
aviséiert
transitiv
begutachten prüfen ein Gutachten abgeben
émettre son avis sur évaluer de façon motivée
to appraise
emitir parecer sobre avaliar
de Staatsrot huet de Gesetzesprojet nach net aviséiert