Awanderer
Einwanderer
immigré
immigrant
imigrante
munch Awanderer hunn am gewielte Land eng nei Heemecht fonnt
Immigrant
Awanderer
Immigrant