hunn
agewéckelt
transitiv
1
einwickeln einpacken
emballer envelopper
to wrap (up)
embrulhar envolver
kënnt Dir mir de Kaddo awéckelen ? 1
d' Mamm 1 huet de Bëbee an eng déck Decken agewéckelt
apaken
2
einwickeln um den Finger wickeln
embobiner duper
to twist around one's (little) finger to bamboozle
enganar enrolar
hatt huet sech vu sengem Charme awéckele gelooss
1
awéckelen
apaken