Awëllegungen
Awëllegunge
Einwilligung
assentiment consentement
consent
assentimento consentimento
ouni d' Awëllegung 1 vun der Gemeng däerf dat aalt Gebai net ofgerappt ginn
Autorisatioun
Geneemegung
Awëllegung
Autorisatioun
Geneemegung