trotzdem dennoch
quand même malgré tout
nevertheless regardless
mesmo assim apesar disso
déi Nervesee war net agelueden, an awer ass se um Fest opgetaucht
trotzdeem
awer
trotzdeem
mee