aber
sert à nuancer l'expressivité d'un énoncé
used to nuance the expressiveness of a statement
serve para matizar a expressividade de um enunciado
du muss awer och ëmmer meckeren!
wat ass äre Bouf awer séier gewuess!
do hat ech mech awer ellen erféiert!
mee
trotzdeem