Awunnerzuelen
Awunnerzuele
Einwohnerzahl
nombre d'habitants
population number of inhabitants
número de habitantes
d' Awunnerzuel 1 ass an de leschte Jore staark an d' Luucht 1 gaangen