Baangschësser
VEREELZT
EGS
Angsthase Feigling
trouillard poule mouillée
sissy yellow-belly scaredy-cat
cagarola medricas
dee Baangschësser traut sech net, owes eleng an de Keller ze goen!
Boxeschësser
Fäertaasch
Fäertert
VEREELZT
EGS
Baangschësser
Boxeschësser
Fäertaasch
Fäertert