Baarwen
Baarwe
Barbe Fisch
barbeau
barbel
barbo
de Fëscher huet grouss gekuckt, wéi en deen décke Baarf un der Aangel hat