Baatschen
Baatsche
1
Peitsche
fouet cravache
whip riding crop
chicote pingalim
de Kutscher huet d' Päerd 1 mat enger Baatsch gedriwwen
Gäissel
2
Fliegenklatsche
tapette tue-mouches
fly swatter
enxota-moscas mata-moscas
bréng mer eng Baatsch , 1 fir d' Harespelen 1 ewechzejoen!
Méckebaatsch
1
Baatsch
Gäissel
2
Baatsch
Méckebaatsch