geschwätzig
bavard
chatty talkative
tagarela
um Kanddaf souz de Pätter bei senge babbelegen Niessen um Dësch
beim Coiffer hunn e puer babbeleg Clienteën op hiren Tour gewaart
schnabbeleg
schnaddereg
schnësseg
babbeleg
schnabbeleg
schnaddereg
schnësseg