Bäcker
Bäckeren
Bäckere
Bäcker
boulanger
baker
padeiro
bei dësem Bäcker kritt een och sonndes frëscht Brout