Badgen
Badgë
1
(elektronischer) Ausweis Zutrittsausweis
badge document d'identité
badge ID
cartão (magnético) crachá de identificação
d' Journalisten 1 hunn hire Badge misse weisen, fir an de Konferenzzentrum eranzekommen
ouni spezielle Badge kriss de dës Dier net op
2
Abzeichen Auszeichnung
badge insigne, récompense
badge reward, honour
insígnia distintivo
um Enn vum Camp huet d' Cheftaine 1 de Guiden hir Badgen iwwerreecht