Bäilagen
Bäilage
Beilage einer Zeitung, einer Zeitschrift
supplément d'un journal, d'une revue
supplement in a newspaper, in a magazine
suplemento de um jornal, de uma revista
d' Zeitung 1 huet schéi Biller an hirer Bäilag