hunn
baluckt
intransitiv
schielen aufgrund der Augenstellung
loucher
to squint to be cross-eyed
ser vesgo
well eise Klenge staark baluckt , 1 loosse mer e mat den Aen operéieren