Balustraden
Balustrade
balustrade
balustrade
balaustrada
meng Elteren hunn eng Balustrad aus Marber ëm d' Haus 1
d' Balustrade 1 vun dëser Bréck musse restauréiert ginn