Bamkuchen
Bamkuche
Baumkuchen
gâteau à la broche
baumkuchen layer cake baked on a spit
bolo cilíndrico de camadas finas
fir d' Hochzäit 1 hat de Pâtissier d' Figur 1 vun engem Brautpuer uewen op de Bamkuch gesat