Bampiipserten
Bampiipserte
Anthus trivialis
Baumpieper
pipit des arbres
tree pipit
petinha-das-árvores
wéi laang bréien d' Bampiipserten 1 ? 1