Bamschoulen
Bamschoule
Baumschule
pépinière
tree nursery
viveiro de árvores
mir hunn d' Uebstbeem, 1 déi mer an eisem Bongert geplanzt hunn, an enger spezialiséierter Bamschoul kaaft