Bankdirekteren
Bankdirektere
Bankdirektor
directeur de banque
bank director
diretor de banco
de Bankdirekter huet versprach, datt bei der Restrukturéierung keng Leit entlooss ginn