Bänknoperen
Bänknopere
Bänknoper
Banknachbar
voisin de classe voisin de banc
desk neighbour at school
colega de carteira vizinho de mesa
de Schüler huet gelaacht, well säi Bänknoper Grimasse geschnidden huet