Bänknopeschen
Bänknopesche
Banknachbarin
voisine de classe voisine de banc
(female) desk neighbour at school
colega de carteira vizinha de mesa
meng Bänknopesch schreift an de Prüfungen ëmmer bei mir of