innen im Inneren
à l'intérieur dedans
inside
no interior dentro
d' Haus 1 ass bannen a bausse renovéiert ginn
esouguer bei déckem Ree bleift eist Zelt bannen dréchen
du kriss d' Fënster 1 nëmme vu bannen op
d' Dier 1 geet no bannen op
baussen ass mäi Knéi schlëmm zougeriicht, mee bannen deet näischt wéi
bannendran
décksen