kee Singulier
Bauarbeiten
travaux de construction
building work construction work
obras de construção
esoubal mer den Accord vun der Gemeng hunn, fänke mer mat de Bauaarbechten un