Bauhären
Bauhäre
Bauherr
maître d'ouvrage
client for whom a building is being built developer contractor
mestre de obras
d' Aarbechten 1 um Bau goufe gestoppt, well de Bauhär d' Reglement 1 net agehalen hat
Constructeur
Bauhär
Constructeur