Außen... auf der Außenseite befindlich
extérieur du côté externe
outer exterior
exterior de fora
et wier am Fong duergaangen, wann s de déi baussecht Säit vum Schaf frësch gebeezt häss
baussenzeg
baussecht
baussenzeg