Bausteng
Baustein Bestandteil
élément (constitutif) constituant
elemento (constituinte) componente
dat neit Gesetz ass e wichtege Bausteen an der Reform vum Gesondheetssystem