Bauzen
Bauze
1
EGS
Rind Nutztier
bovin
cow
(animal) bovino
de Bauer huet nach just ee Bauz a sengem Stall stoen
d' Kanner 1 kucken de Bauzen op der Wiss gären no
2
EGS
PEJ
Tölpel Trottel
lourdaud
oaf fool
lorpa
hues de schonn emol esou e Bauz gesinn?
Eefalt
Topert
2
EGS
PEJ
Bauz
Topert
Eefalt