Baxteren
Baxtere
Infusion Tropf
perfusion
drip (intravenous) infusion
perfusão
fir datt se net wéi hunn, kréie vill Patienten no enger Operatioun e Baxter mat engem Analgetikum
Infusioun
Perfusioun
Baxter
Infusioun
Perfusioun