kee Pluriel
1
Befreiung von Fremdbestimmung
libération d'un territoire, de personnes
liberation from oppression, from imprisonment
libertação de um território, de pessoas
no der Befreiung duerch déi alliéiert Truppe war d' Land 1 nees onofhängeg
Liberatioun
2
Befreiung Erleichterung
délivrance soulagement
relief feeling
libertação alívio
eis Aussprooch war fir eis zwee eng Befreiung
1
Befreiung
Liberatioun