Begleetpersounen
Begleetpersoune
Begleitperson
accompagnateur
escort companion chaperone
acompanhante
ouni erwuesse Begleetpersoun däerf kee Mannerjäregen un dëser Rees deelhuelen