begrenzt beschränkt
limité restreint
limited restricted
limitado restrito
hie kann näischt ënnerhuelen, seng Méiglechkeete si begrenzt
beschränkt
begrenzt
beschränkt