Béieren
Béiere
Eber
verrat
boar
varrão
de Bauer hält eng Dose Sai an ee Béier