beileiwen (net)
beileibe (nicht)
surtout (pas)
certainly (not)
de modo algum
mengt elo beileiwen net, ech hätt dat do express gemaach!
zerwéiert mer beileiwe keng Träipen, déi kréien ech mam beschte Wëllen net of!