Beirut
Beyrouth
Beiru
Beirute
Beirut ass d' Haaptstad 1 vum Libanon