hunn
beklaut
transitiv
beklauen
voler dévaliser
roubar despojar
dee Brigang beklaut d' Leit, 1 wou en nëmme kann
bestielen
beklauen
bestielen