sinn
bekomm
intransitiv
bekommen zuträglich sein
réussir à être bénéfique pour, convenir à
to agree with to be good for
fazer bem a cair bem a
déi reng Biergloft bekënnt mer richteg gutt!
dat fettegt Iesse vun de Mëtteg ass mer net bekomm
déi laang Vakanz bekënnt eise Kanner net