hunn
belaf
reflexiv
sech belafen op
sich belaufen auf
se chiffrer à s'élever à atteindre la somme de
to run to to amount to
montar a ascender a
d' ëffentlech 1 Schold beleeft sech am Moment op 13 % vum Bruttoinlandsprodukt
sech chiffréieren op
sech belafen op
sech chiffréieren op