Belagerungen
Belagerunge
Belagerung
siège
siege
assédio sítio cerco
d' Belagerung 1 vun der Festung huet dräi Woche gedauert