Beleeger
Beleeër
1
Beleg Nachweis
preuve référence bibliographique
proof reference bibliographical
prova referência bibliográfica
d' Historiker 1 hunn a verschiddenen Texter Beleeger fir hir Theorië fonnt
2
Beleg Dokument
pièce justificative
receipt voucher
documento comprovativo
de Keessjee vun eisem Veräin iwwerweist d' Suen, 1 esoubal ech him de Beleeg vu menge Fraise schécken