Bënner
1
Garbenbinder Person
lieur ouvrier agricole
atador trabalhador do campo
éier et Maschinne gouf, hunn d' Bauere 1 fir de Karschnatz op Bënner zeréckgegraff
2
Mähbinder Garbenbinder
moissonneuse-lieuse
enfardadeira
déi éischt Bënner goufe vu Päerd gezunn