Berlin
Berlin
Berlim
Berlin ass d' Haaptstad 1 vun Däitschland