Beruffsperspektiven
Beruffsperspektive
meeschtens Pluriel
Berufsperspektive Berufsaussicht
débouché perspective d'avenir dans une profession
work prospects career prospects
saída (profissional) perspetiva de futuro numa profissão
mat deem Diplom huet ee vill interessant Beruffsperspektiven