Beruffssituatiounen
Beruffssituatioune
berufliche Situation Berufssituation
situation professionnelle
professional situation
situação profissional
eng nei Etüd soll déi aktuell Beruffssituatioun vun de Fraen hei am Land beliichten